Published On: Ming, Feb 28th, 2021

PASANGGiRi TEMBANG Pager Ageng antara Siswa SMP SA. Kab. Kota Tasikmalaya

Share This
Tags
panggung pagelaran anu nyandak Gambar Dedi wahyudi

Cicalengka —- sundanews.net , -Ngareuah – reuah Poe Basa lndung 2021
Padata Calagara Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat Rukun gawe sareung
Desa Wisata Bumi Ageung. Tembang pageur ageungan salah sahiji potensi anu aya di pageur ageung. Potensi kawih pageur ageung seni salendro budaya urang sunda nu aya di pageur ageung aya seni budaya kawih Cianjuran kawih Cigawiran cek Jajang gugun Sri mulyani salah sahiji guru kesenian sunda ti SMP 2 Pageur ageung Kab. Tasikmalaya

Kapala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya nungawakilan Kasi Seni Bapa Wadiman katika diwawancara ku reporter Assiyasah tv. Cidoro tv.Kantor Berita Cakrabuana. Cakrabuana news. Com.Sundanews.net kawih pageur ageungan teu aya di Kabupaten sareng Kota nusanes mung aya di pageur ageung seni budaya Tasikmalaya

Wadiman Kasi seni nganuhunkeun ka balai bahasa Provinsi Jawa Barat anu tos tiasa ningalikeun sani budaya pageur ageung Kab. Tasikmalaya .
Rencana kapayuna pihak Dinas Pendidikan kabupaten Tasikmalaya hoyong ngayakeun pasanggiri sepertos di pageur ageung iye.
Pupuh Asmarndana
Basa Sunda nu sayakti, titinggal mangsa baheula, karuhun anu rancage, itungan abadi lilana, moal laas ku jaman, disebutna bahasa indung, jati diri urang Sunda

Sajarah ratusan waraih, tos sidik pisan galurna, prasasti jaman kaprabon, ditarulis dina naskah, sinambung ka ayeuna, teu ilang lantaran usum, tuduh caang kahirupan. ( Basa teh ciciren bangsa eunteung ebrehan budaya tanda luhungna manusa ningkatkeun martabat bangsa. Haseup ngeulun dimumunggang, heuteu maksad ngawurukan. Basa teu ciciren bangsa eunteung ebrehan budaya, tanda luhungan manusa, ningkatkeun martabat bangsa)

Jaman nu terus baganti, basa Sunda nu nyatana, ngigelan jeung ngalalakon, malar langgeng kahirupan, siga cai walungan, mihilir cunduk ka laut sanggeusna mere mangpaat


Piraku urang teu surti, apilain jeung antepan, teu miduli hare – hare, taya niat mirosea, kana banda warisan, titinggal para karuhun, rancage luhung ajenna, ( Ngamulyakeun basa indung tanda sukur ka Yang Agung sangkan urang teu kapahung, angger pageuh dina tangtung.

Disebut usum haloda, sing hirup tepi ka jaman Prabon
Ngamulyakeun basa basa indung, tanda sukur ka Yang Agung, sangkan urang teu kapahung, angger pageuh dina tangtung
Pupuh Dangdanggula Tambah luhur mun nyiar pangarti, apan tambah lega pangabisa, kudu tambah handap asor, ( Cangkang buah loba cucuk, elmu mah teu ridu, Manuk sok liar ti peuting, moal beak dibagikeun)
ngajenan diri batur, tong adigung jeung asa aing, kadalna dina basa, ciri budi luhung

Basa Sunda nyubadanan, kabeungharan basa rasa lemes lantip, ngaragangan nu liana. ( Mun urang hade pitutur, cirining ngajenan batur, ngajenan batur sasumur, ngajenan batur salembur, Lampah hade ka sasama , kitu mungguh jalma mulya) Basa Sunda nya mangsa kiwari, jadi elmu keur bahan diajar, ku guru make papagon, ( Sesebutan beuti sampeu, tong galideur diajarna. Kecap menta silemeskeun, munleukeun alus hasilnya.) Make conto pitutur, dieuyeuban ku karya seni ( Rahmat Junaedi / Dedi Wahyudi) —– sundanews.net

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>