Bagikan ini:

" />
Published On: Sab, Sep 1st, 2018

Warta Ku Basa Sunda : “Pejabat” Kudu Usik, Daék Malikan Deui Sosialisasi PP No.53”

Share This
Tags

Bandung, Sundanews.net – Gubragna Aturan Pamaréntah (PP) No. 53 taun 2010 téh lain ukur umajak tapi éngawajibkeun ka sakurna Pagawé Nagri Sipil (PNS) Indonésia sangkan Disiplin.

Dina éta PP, khususna dina katangtuan Umum Pasal hiji Item 1, ditétélakeun yén anu dipimaksud Disiplin PNS nyaéta kasanggupan pikeun tumut kana kawajiban katut daék nyingkahan kalakuan teu uni alatan geus aya saniskara  katangtuan panyarék anu kaunggel dina peraturan perundang-undangan atawa aturan kadinasan. Éta kabéh-kabéh téh lamun seug dirempak, oknum PNS  anu milampahna bakal ditibanan hukuman disiplin.

Euceuk saurang inohong anu ngawidangan sosial kontrol nu cenah narah lamun disebutkeun wastana, Oknum PNS anu osok pirajeunan ngarempak aturan perundang-undangan téh loba.

“Kalakuan ngarempak kana katangtuan anu onjoy tur rémén dilakonan ku oknum PNS téh,” masih kénéh ceuk éta Inohong, “rupa-rupa. Diantarana baé lamun ngalaksanakeun pancén kadinasan henteu diwuwuh ku rasa ngabakti anu pinuh ku karumasaan lan tanggung jawab. Béh dituna pisan, dina prakprakan digawéna téh henteu dibarengan ku Jujur, Tartib, ati-ati tur pinuh ku kasumangetan pikeun kapentingan Bangsa jeung Nagara.”

Ceuk Pamanggihna, réa kénéh Oknum PNS anu rémén mapaésan pancénna ku Prakték Kolusi-Korupsi-Nepotisme (KKN) nu dimimitian ku pakarepanana sorangan. Diantarana baé hayang ngapimilik, nyéwakeun, atawa nginjeumkeun pangabogana Nagara kucara teu sah. Éta barang-barang téh dina wanda boh anu “bergerak” boh anu “cicing” jeung réa-réa deui.

Mangkana ti kitu, euceuk inohong anu ngawidangan sosial kontrol téa, kawajiban para “Pejabat”  anu aya patula-patalina jeung saniskara peraturan perundang-undangan, kiwari kudu Usik, daék malikan deui sosialisasi PP No. 53 taun 2010.

Ku cara kitu, cenah, tangtuna ogé Oknum PNS anu boga rasa-rumasa geus ngarempak saniskara peraturan perundang-undangan, bakal “sadar diri” nalipak manéh. Tayohna, nyurupkeun deui dirina jeung “Title” salaku  Abdi Nagara, sajatining Jalma bumela ka Bangsana katut lemah Caina.

Minimalisna mah meureunan kieu : “Ku Usikna Para Pejabat , daraék deui sosialisasi  PP No. 53 Taun 2010, tangtuna ogé  jalma-jalma anu wangkelang atawa hésé diwawadianan ku sasamana téh bakal ngurangan”. (sn/varia news/kang huwa).

 

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>